Regulamin Serwisu trakery.com dla Usług Prepaid

I. Warunki ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zakres w jakim LC SYSTEMS świadczy usługi monitorowania i warunki świadczenia usług monitorowania dla Użytkowników.

2. Serwis działający pod adresem www.trakery.com prowadzony jest przez spółkę LC SYSTEMS.

3. Celem działania Serwisu jest świadczenie usług monitorowania i wizualizacji położenia na mapie oraz komunikacja z osobami lub pojazdami wyposażonymi w Urządzenia.

4. Użytkownikiem Serwisu może być dowolna osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która dokonała poprawnej rejestracji w Serwisie.

5. Dokonując rejestracji w Serwisie Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania warunków określonych w Regulaminie, a LC SYSTEMS zobowiązuje się do świadczenia Usługi Monitorowania zgodnie z Regulaminem.

6. W Serwisie rejestrowane mogą być tylko Urządzenia zakupione w LC SYSTEMS.

7. Konto Użytkownika zabezpieczone jest hasłem, które LC SYSTEMS przekazuje Użytkownikowi. Użytkownik zobowiązuje się zabezpieczyć dostęp do hasła, zapewnić jego unikalność i udostępnić je wyłącznie osobom upoważnionym. Za udostępnienie hasła i związanego z tym dostępu do konta innym osobom trzecim niż Użytkownik, również względem osób trzecich, za wykorzystanie danych pochodzących z Serwisu przez osoby nieuprawnione lub w celu niezgodnym z przeznaczeniem, LC SYSTEMS nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

8. Serwis może być wykorzystywany do monitorowania osób tylko i wyłącznie przy ich wiedzy i za ich zgodą, oraz do monitorowania pojazdów tylko i wyłącznie za zgodą właściciela pojazdu.

9. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

II. Definicje

1. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną, który korzysta z Usług Monitorowania świadczonych przez LC STYSTEMS na podstawie Regulaminu, w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. LC SYSTEMS – firma LC Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Sarmackiej 19/66, 02-972 Warszawa, NIP 951-234-10-45, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000388127, wysokość kapitału zakładowego: 5000 zł.

3. Opłata – opłata z tytułu korzystania z Usługi Monitorowania uiszczana przez Użytkownika na rzecz LC SYSTEMS na warunkach określonych w Regulaminie w wysokości 10 zł/sztuka/miesiąc brutto.

4. Regulamin – niniejszy regulamin.

5. Serwis – serwis internetowy, działający pod adresem www.trakery.com prowadzony przez LC SYSTEMS.

6. Urządzenie – urządzenie monitorujące nabyte przez Użytkownika od LC SYSTEMS.

7. Usługi Monitorowania – usługi świadczone drogą elektroniczną przez LC SYSTEMS na rzecz Użytkowników na podstawie Regulaminu polegające w szczególności na monitorowaniu i wizualizacji położenia na mapie oraz komunikacji z osobami lub pojazdami wyposażonymi w Urządzenia.

8. Ustawa – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zmianami).

9. Użytkownik – podmiot będący osobą fizyczną, lub osobą prawną, lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, który dokonał poprawnej rejestracji w Serwisie.

III. Zakres i warunki świadczenia Usług Monitorowania

1. LC SYSTEMS świadczy Usługi Monitorowania w szczególności w następującym zakresie:
a) konfiguracja Urządzenia
b) aktywacja konta w Serwisie www.trakery.com
c) zapewnienie komunikacji pomiędzy Urządzeniem i Serwisem www.trakery.com
d) zapewnienie działania Serwisu www.trakery.com.

2. LC SYSTEMS świadczy Usługi Monitorowania w zakresie istniejących możliwości technicznych oraz w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.

3. Działanie Serwisu oparte jest na usługach powszechnie świadczonych przez inne podmioty takie jak operatorzy sieci telefonii komórkowej, operatora systemu GPS oraz dostawców map tj. Google, OpenStreetMap oraz innych.

4. Ze względu na ograniczenia wynikające z konieczności korzystania z usług dostawców wymienionych w punkcie III.3, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że poprawne funkcjonowanie Serwisu może być czasowo niedostępne. Za czas niedostępności Usługi Monitorowania Użytkownikowi przysługuje zwrot części Opłaty. Wysokość zwrotu ustalana jest na tych samych zasadach co odszkodowanie, o którym mowa w pkt VII.6 lit. a) Regulaminu.

5. Ze względu na ograniczenia opisane w punkcie III.3 i III.4, LC SYSTEMS poza zwrotem, o którym mowa w pkt III. 4 nie odpowiada za żadne inne straty, utracone korzyści czy też szkody pośrednie spowodowane przerwami w działaniu lub nieprawidłowym działaniem Serwisu w szczególności w takim przypadku nie jest naliczane odszkodowanie, o którym mowa w pkt VII.6 lit a) Regulaminu.

6. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Serwisem
a) systemy operacyjne:
i. Windows XP, Windows 7 i Windows 8
ii. Mac OS X 10.7.x i 10.8.x
iii. Linux
b) przeglądarki:
i. Google Chrome
ii. Firefox
iii. Safari

IV. Rejestracja i korzystanie z Serwisu

1. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna i dobrowolna, a dane podane przez Użytkownika są zgodne z prawdą.

2. Użytkownik korzysta z usług Serwisu dobrowolnie. W celu zapoznania się z jego funkcjonalnością i dostępnością Użytkownik ma prawo wystąpić przed zakupem urządzenia o udostępnienie konta testowego w Serwisie.

3. LC SYSTEMS zastrzega sobie możliwość zablokowania konta Użytkownika bez powiadomienia Użytkownika w przypadku działań niezgodnych z Regulaminem, Umową, przepisami prawa lub stanowiących zagrożenie dla funkcjonowania Serwisu.

4. W przypadkach opisanych w punkcie IV.3, LC SYSTEMS zastrzega sobie możliwość usunięcia konta Użytkownika po uprzednim powiadomieniu Użytkownika za pośrednictwem poczty email na adres wskazany przez Użytkownika. Usunięcie konta równoznaczne jest z utratą wszelkich danych historycznych.

5. LC SYSTEMS zastrzega sobie możliwość blokowania adresów IP stanowiących zagrożenie prawidłowego działania Serwisu, łamania Regulaminu, naruszenia przepisów prawa lub naruszenia dobrych obyczajów.

6. W szczególnych przypadkach LC SYSTEMS zastrzega sobie możliwość gromadzenia danych umożliwiających identyfikację sprawców działań noszących znamiona łamania prawa oraz zgłaszania takich faktów do organów ścigania.

7. LC SYSTEMS zastrzega możliwość czasowego ograniczenia w dostępie do Serwisu w razie konieczności przeprowadzenia prac techniczno-modernizacyjnych Serwisu. W przypadku planowanej przerwy techniczno-modernizacyjnej, Użytkownicy zostaną poinformowani poprzez informację zamieszczoną na stronie Serwisu.

V. Kontakt i reklamacje

1. Użytkownik ma możliwość kontaktowania się z LC SYSTEMS pod numerem telefonu +48 664 132 708 lub na adres e-mail info@trakery.com

2. Wszelkie reklamacje dotyczące działania Serwisu, w tym blokowania dostępów, Użytkownik może składać w formie pisemnej na adres siedziby LC SYSTEMS lub na adres kontaktowy e-mail LC SYSTEMS.

3. Reklamacje mogą być składane w terminie 14 dni od daty zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.

4. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień wpływu do LC SYSTEMS pisma lub e-maila zawierającego zgłoszenie reklamacyjne.

5. W treści reklamacji należy podać:
a) dane jednoznacznie identyfikujące Użytkownika,
b) określenie przedmiotu reklamacji, w przypadku reklamacji dotyczącej faktury lub rachunku za Usługę Monitorowania Użytkownik dodatkowo powinien wskazać kwestionowaną pozycję lub kwotę,
c) przytoczenie okoliczności uzasadniających reklamację.

6. Reklamacje nie zawierające danych, o których mowa w pkt V.5 nie będą rozpatrywane.

7. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej wniesienia. O rozpatrzeniu reklamacji LC SYSTEMS poinformuje Użytkownika w piśmie lub e-mailu wysłanym na adres Użytkownika wskazany podczas rejestracji w Serwisie zawierającym stanowisko LC SYSTEMS w sprawie uznania bądź nie uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem.

8. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji dotyczącej faktury za Usługę Monitorowania, kwota podlegająca zwrotowi zostanie zaliczona na poczet istniejących lub przyszłych zobowiązań Użytkownika albo zwrócona Użytkownikowi w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

9. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji dotyczącej zablokowania konta, konto Użytkownika zostaje ponownie aktywowane. W przeciwnym wypadku Użytkownikowi należy się zwrot części Opłaty Abonamentowej za niewykorzystany okres naliczany według zasad określonych w pkt VII.6 lit. a) Regulaminu. Poza zwrotem, o którym mowa powyżej LC SYSTEMS nie ponosi innej odpowiedzialności, w szczególności w takim przypadku nie jest naliczane odszkodowanie, o którym mowa w pkt VII.6 lit. a) Regulaminu.

10. LC SYSTEMS wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupioną Usługę Monitorowania. W celu otrzymania faktury VAT niezbędne jest zaznaczenie tego w zamówieniu oraz podanie danych firmy wraz z numerem NIP.

VI. Usługi, sposób i termin zapłaty

1. Dostęp do usług Serwisu działa na zasadzie przedpłaty – płatność z góry uruchamia dostęp do Serwisu na okres odpowiadający liczbie miesięcy za jaką Użytkownik uiścił Opłaty. W zależności od formy płatności uruchomienie dostępu może nastąpić z opóźnieniem maksymalnie dwóch dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty na koncie LC SYSTEMS.

2. Korzystanie z Serwisu w okresie jednego miesiąca kalendarzowego od momentu rejestracji jest bezpłatne dla pierwszego Urządzenia i ma na celu umożliwienie Użytkownikowi zapoznania się z funkcjami Serwisu.

3. Korzystanie z Serwisu po upływie jednego miesiąca kalendarzowego od momentu rejestracji jest płatne zgodnie z Regulaminem. Opłaty za dostęp do Serwisu należy uiścić z góry w terminie najpóźniej na 5 dni przed datą wygaśnięcia usługi. Użytkownik zostanie
poinformowany na adres mailowy o terminie wygaśnięcia usługi na 10 dni przed terminem jej wygaśnięcia.

4. Opłaty należy uiścić przelewem na rachunek bankowy LC SYSTEMS.

5. Zawieszenie wpłat skutkuje tylko i wyłącznie zawieszeniem usługi monitorowania, dostęp do konta i danych historycznych pozostanie zapewniony bez zmian przez trzy miesiące kalendarzowe od dnia zawieszenia usługi.

6. Kolejna wpłata automatycznie aktywuje pełną funkcjonalność konta na okres wynikający z wysokości uiszczonej Opłaty.

7. Serwis nie pokrywa żadnych kosztów związanych z korzystaniem z sieci GSM.

8. Serwis ogranicza liczbę monitorowanych Urządzeń do dwóch.

9. Użytkownik będący Konsumentem, może odstąpić od umowy zawartej w trybie Regulaminu bez podania przyczyn w terminie 14 dni od zawarcia tej umowy. Szczegółowe zasady skorzystania z prawa odstąpienia oraz skutków odstąpienia zawarte są w pouczeniu, które stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

VII. Odpowiedzialność

1. LC SYSTEMS ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika za szkody powstałe w związku z zawinionym przez LC SYSTEMS niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem Umowy.

2. Odpowiedzialność LC SYSTEMS dotyczy jedynie szkody rzeczywistej, nie obejmuje utraconych korzyści, szkód pośrednich.

3. LC SYSTEMS nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Usług Monitorowania wynikający z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności LC SYSTEMS nie odpowiada za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi Monitorowania będących następstwem:
a) siły wyższej rozumianej jako niezależne od stron zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia, a w szczególności: działanie sił przyrody, wojna, strajki, skutki działań władz państwa lub samorząd;
b) przyczyn dotyczących Użytkownika, w szczególności: korzystania przez Użytkownika z Usług Monitorowania w sposób sprzeczny z Regulaminem, Umową lub przepisami prawa; błędnego logowania Użytkownika; niezgodnym z instrukcją używaniem Urządzeń lub ich nieprawidłową ich instalacją, ingerencją w budowę Urządzeń;
c) prowadzonych stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu prac techniczno – modernizacyjnych;
d) działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria kabla, sprzętu, oprogramowania) lub też działaniem innych osób, za które LC SYSTEMS nie ponosi odpowiedzialności;
e) nieprawidłowego lub niepełnego funkcjonowania systemów zewnętrznych, z którymi współpracuje system a mianowicie miedzy innymi GPS, GPRS (transmisja danych z wykorzystaniem sieci telefonii komórkowych,
f) wywołane jakimikolwiek utrudnieniami w łączności internetowej, niewynikającymi z winy LC SYSTEMS, w tym w szczególności wywołanymi przez przyczyny leżące po stronie Użytkownika,
g) wywołane brakiem lub wadliwym działaniem technicznych środków emisji GPS lub brakiem możliwości rozpowszechniania tych sygnałów z przypadkowych przyczyn lub spowodowanych przez strony trzecie na skutek wprowadzenia ograniczeń prawnych, administracyjnych lub faktycznych,
h) w innych przypadkach wskazanych w Regulaminie lub przepisach prawa.

4. LC SYSTEMS nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich, którym Użytkownik udostępnił korzystanie z Usługi Monitorowania bez zgody LC SYSTEMS.

5. Użytkownik nie może bez zgody LC SYSTEMS przenosić praw i obowiązków wynikających z korzystania z Serwisu na osoby trzecie, w tym dokonywać cesji wierzytelności.

6. W przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania Usługi Monitorowania, z wyłączeniem sytuacji, za które LC SYSTEMS nie ponosi odpowiedzialności zgodnie z postanowieniami Regulaminu lub przepisów prawa, na pisemny wniosek Użytkownika LC SYTEMS przyznaje odszkodowanie:
a) za każdy pełny dzień przerwy w świadczeniu Usług Monitorowania świadczonych na rzecz Użytkownika w wysokości 1/30 miesięcznej Opłaty za Usługę Monitorowania (w przypadku gdy Usługa Monitorowania była niewykonywana lub wykonywana nienależycie tylko w części podstawą naliczenia odszkodowania jest odpowiednia część Opłaty za tą część Usług Monitorowania, która była niewykonywana lub była wykonywana nienależycie)
b) w przypadku świadczenia na rzecz Użytkownika usług dodatkowych za każdy dzień przerwy w świadczeniu poszczególnych usług dodatkowych nie objętych Opłatą, w wysokości 1/30 opłaty za daną usługę dodatkową.

7. LC SYSTEMS nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie formularzy aplikacji przez Użytkownika, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały zamieszczone w formularzu aplikacji bez ich wiedzy i zgody.

VIII. Zmiany Regulaminu

1. LC SYSTEMS zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty umieszczenia zmienionego Regulaminu na stronie internetowej LC SYSTEMS.

2. LC SYSTEMS poinformuje Użytkowników o wszelkich zmianach Regulaminu, przesyłając aktualny Regulamin ze wskazaniem terminu wejścia w życie, na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika, nie później niż w dniu zamieszczenia zmienionego Regulaminu na stronie internetowej LC SYSTEMS.

3. W przypadku o którym mowa w punkcie VIII.1 i 2, Użytkownik ma prawo zaprzestać korzystania z Usługi przesyłając do LC SYTEMS oświadczenie o rezygnacji w formie pisemnej lub na adres e-mail, które powinno zostać dostarczone do LC SYSTEMS najpóźniej w dniu wejścia w życie zmienionego Regulaminu. Rezygnacja z Usługi Monitorowania będzie skuteczna od początku miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym Użytkownik złożył oświadczenie o rezygnacji.

IX. Postanowienia końcowe

1. Każdorazowe logowanie do Serwisu oznacza zgodę Użytkownika na postanowienia niniejszego Regulaminu.

2. Serwis oraz jego poszczególne elementy podlegają ochronie na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest jakiekolwiek kopiowanie czy też wykorzystanie materiałów zawartych w Serwisie, a także rozpowszechnianie ich w jakiejkolwiek formie, jeżeli nie jest to związane z korzystaniem z Usług Monitorowania.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy, a w przypadku gdy Użytkownikiem jest Konsument zastosowanie ma również ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827).

4. Właściwym do rozstrzygania sporów powstałych na gruncie Regulaminu jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby LC SYSTEMS nie dotyczy to sporów, w których stroną jest Konsument.

5. Spory pomiędzy LC SYSYTEMS a Użytkownikiem będącym Konsumentem związane ze świadczeniem Usług Monitorowania na podstawie Regulaminu, za zgodą obu Stron, mogą być zakończone polubownie w drodze postępowania przed sądem polubownym na zasadach określonych w regulaminie tego sądu, np. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 148 z późn. zm.), na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. z 2001 r. Nr 113, poz. 1214).

6. Regulamin jest udostępniony Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem witryny www.trakery.com w formie, która umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie niniejszego Regulaminu.

7. LC SYSTEMS zastrzega sobie prawo do zaprzestania obsługi Serwisu w każdym czasie i bez podania przyczyn, pod warunkiem dotrzymania terminu obsługi już opłaconych Usług.

Pouczenie o prawie Konsumenta do odstąpienia od Umowy o świadczenie Usług Monitorowania
zawartej przez LC SYSTEMS z Konsumentem na odległość poprzez rejestrację w Serwisie na warunkach Regulaminu Serwisu trakery.com dla Usług Prepaid
Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od umowy o świadczenie Usług Monitorowania w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas LC Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Sarmackiej 19/66, 02-972 Warszawa, e-mail: info@trakery.com, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Dodaj komentarz