Regulamin Serwisu trakery.com dla Usług Abonamentowych

I. Warunki ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zakres w jakim LC SYSTEMS świadczy usługi monitorowania i warunki świadczenia usług monitorowania dla Użytkowników.

2. Serwis działający pod adresem www.trakery.com prowadzony jest przez spółkę LC SYSTEMS.

3. Celem działania Serwisu jest świadczenie usług monitorowania i wizualizacji położenia na mapie oraz komunikacja z osobami lub pojazdami wyposażonymi w Urządzenia.

4. Użytkownikiem Serwisu może być dowolna osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawarła z LC SYSTEMS Umowę w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. W Serwisie rejestrowane mogą być tylko Urządzenia zakupione w LC SYSTEMS.

6. Konto Użytkownika zabezpieczone jest hasłem, które LC SYSTEMS przekazuje Użytkownikowi. Użytkownik zobowiązuje się zabezpieczyć dostęp do hasła, zapewnić jego unikalność i udostępnić je wyłącznie osobom upoważnionym. Za udostępnienie hasła i związanego z tym dostępu do konta innym osobom trzecim niż Użytkownik, również względem osób trzecich, za wykorzystanie danych pochodzących z Serwisu przez osoby nieuprawnione lub w celu niezgodnym z przeznaczeniem, LC SYSTEMS nie ponosi żadnej odpowiedzialności

7. Serwis może być wykorzystywany do monitorowania osób tylko i wyłącznie przy ich wiedzy i za ich zgodą, oraz do monitorowania pojazdów tyko i wyłącznie za zgodą właściciela pojazdu.

8. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

II Definicje

1. LC SYSTEMS – firma LC Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Sarmackiej 19/66, NIP 951-234-10-45 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000388127, wysokość kapitału zakładowego: 5000 zł.

2. Opłata Abonamentowa – miesięczna opłata z tytułu korzystania z Usługi Monitorowania uiszczana przez Użytkownika na rzecz LC SYSTEMS w wysokości i na warunkach określonych w Umowie lub Regulaminie.

3. Regulamin – niniejszy regulamin.

4. Serwis – serwis internetowy, działający pod adresem www.trakery.com prowadzony przez LC Systems.

5. Umowa – pisemna Umowa o świadczenie Usługi Monitorowania zawarta pomiędzy LC SYSTEMS a Użytkownikiem, na podstawie której LC SYSTEMS zobowiązuje się do świadczenia Usługi Monitorowania zgodnie z Regulaminem i Umową, a Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania warunków określonych w Umowie i Regulaminie.

6. Urządzenie – urządzenie monitorujące nabyte przez Użytkownika od LC SYSTEMS.

7. Usługi Monitorowania – usługi świadczone drogą elektroniczną przez LC SYSTEMS na rzecz Użytkowników na podstawie Umowy i Regulaminu polegające w szczególności na monitorowaniu i wizualizacji położenia na mapie oraz komunikacji z osobami lub pojazdami wyposażonymi w Urządzenia.

8. Ustawa – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami).

9. Użytkownik – podmiot, który zawarł z LC SYSTEMS Umowę w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

III. Zakres i warunki świadczenia Usług Monitorowania

1. LC SYSTEMS świadczy Usługi Monitorowania w szczególności w następującym zakresie:
konfiguracja Urządzenia
aktywacja konta w Serwisie www.trakery.com
zapewnienie komunikacji pomiędzy Urządzeniem i Serwisem www.trakery.com
zapewnienie działania Serwisu www.trakery.com
Strony mogą odmiennie określić zakres Usługi Monitorowania w Umowie.

W zależności od pakietu Usługa Monitorowania może być świadczona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na terenie Unii Europejskiej, lub na terytorium poza krajami Unii Europejskiej (Świat). Lista krajów objętych pakietem Świat zawarta jest w załączniku do Umowy.

2. LC SYSTEMS świadczy Usługi Monitorowania w zakresie istniejących możliwości technicznych oraz w zakresie i na warunkach określonych w Umowie i Regulaminie.

3. Działanie Serwisu oparte jest na usługach powszechnie świadczonych przez inne podmioty takie jak operatorzy sieci telefonii komórkowej, operatora systemu GPS oraz dostawców map tj. Google, OpenStreetMap oraz innych.

4. Ze względu na ograniczenia wynikające z konieczności korzystania z usług dostawców wymienionych w punkcie III.3, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że poprawne funkcjonowanie Serwisu może być czasowo niedostępne. Za czas niedostępności Usługi Monitorowania Użytkownikowi przysługuje zwrot części Opłaty Abonamentowej za dostęp do Serwisu. Wysokość zwrotu ustalana jest na tych samych zasadach co odszkodowanie, o którym mowa w pkt VI.6 a) Regulaminu.

5. Ze względu na ograniczenia opisane w punkcie III.3 i III.4, LC SYSTEMS poza zwrotem, o którym mowa w pkt III. 4 nie odpowiada za żadne inne straty, utracone korzyści czy też szkody pośrednie spowodowane przerwami w działaniu lub nieprawidłowym działaniem Serwisu, w szczególności w takim przypadku nie jest naliczane odszkodowanie, o którym mowa w pkt VI.6 lit. a) Regulaminu.

6. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Serwisem:
Systemy operacyjne:
Windows XP, Windows 7 i Windows 8
Mac OS X 10.7.x i 10.8.x
Linux
Przeglądarki:
Google Chrome
Firefox
Safari

IV. Rejestracja i korzystanie z Serwisu

1. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna i dobrowolna, a dane podane przez Użytkownika są zgodne z prawdą.

2. Użytkownik korzysta z usług Serwisu dobrowolnie. W celu zapoznania się z jego funkcjonalnością i dostępnością Użytkownik ma prawo wystąpić przed zakupem urządzenia o udostępnienie konta testowego w Serwisie.

3. LC SYSTEMS zastrzega sobie możliwość zablokowania konta Użytkownika bez powiadomienia Użytkownika w przypadku działań niezgodnych z Regulaminem, Umową, przepisami prawa lub stanowiących zagrożenie dla funkcjonowania Serwisu.

4. W przypadkach opisanych w punkcie IV.3, LC SYSTEMS zastrzega sobie możliwość usunięcia konta Użytkownika po uprzednim powiadomieniu Użytkownika za pośrednictwem poczty email. Usunięcie konta równoznaczne jest z utratą wszelkich danych historycznych.

5. LC SYSTEMS zastrzega sobie możliwość blokowania adresów IP stanowiących zagrożenie prawidłowego działania Serwisu, łamania Regulaminu, naruszenia przepisów prawa lub naruszenia dobrych obyczajów.

6. W szczególnych przypadkach LC SYSTEMS zastrzega sobie możliwość gromadzenia danych umożliwiających identyfikację sprawców działań noszących znamiona łamania prawa oraz zgłaszania takich faktów do organów ścigania.

7. LC SYSTEMS zastrzega możliwość czasowego ograniczenia w dostępie do Serwisu w razie konieczności przeprowadzenia prac techniczno-modernizacyjnych Serwisu. W przypadku planowanej przerwy techniczno-modernizacyjnej, Użytkownicy zostaną poinformowani poprzez informację zamieszczoną na stronie Serwisu.

V. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące działania Serwisu, w tym blokowania dostępów, Użytkownik może składać w formie pisemnej na adres siedziby LC SYSTEMS lub na adres kontaktowy e-mail LC SYSTEMS wskazany w Umowie.

2. Reklamacje mogą być składane w terminie 14 dni od daty zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień wpływu do LC SYSTEMS pisma lub e-maila zawierającego zgłoszenie reklamacyjne.

3. W treści reklamacji należy podać:

a) dane jednoznacznie identyfikujące Użytkownika,

b) określenie przedmiotu reklamacji, w przypadku reklamacji dotyczącej faktury za Usługę Monitorowania Użytkownik dodatkowo powinien wskazać kwestionowaną pozycję lub kwotę,

c) przytoczenie okoliczności uzasadniających reklamację.

Reklamacje nie zawierające danych, o których mowa w pkt V.3 nie będą rozpatrywane.

4. W przypadku złożenia reklamacji dotyczącej należności wskazanej na fakturze obowiązek zapłacenia kwestionowanej kwoty zostaje w takim przypadku zawieszony do czasu rozpatrzenia reklamacji. Pozostałą niekwestionowaną kwotę należy uiścić w terminie zapłaty wskazanym w fakturze.

5. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej wniesienia. O rozpatrzeniu reklamacji LC SYSTEMS poinformuje Użytkownika w piśmie lub e-mailu wysłanym na adres Użytkownika wskazany w Umowie zawierającym stanowisko LC SYSTEMS w sprawie uznania bądź nieuznania reklamacji wraz z uzasadnieniem.

6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji dotyczącej faktury za Usługę Monitorowania, kwota podlegająca zwrotowi zostanie zaliczona na poczet istniejących lub przyszłych zobowiązań Użytkownika, w przypadku braku takich zobowiązań zwrócona w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji dotyczącej faktury za Usługę Monitorowania, kwestionowana kwota powinna być zapłacona przez Użytkownika w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji dotyczącej zablokowania konta, konto Użytkownika zostaje ponownie aktywowane. W przeciwnym wypadku Użytkownikowi należy się zwrot odpowiedniej części Opłaty Abonamentowej za niewykorzystany okres naliczany według zasad określonych w pkt VI.6 a) Regulaminu. W takim przypadku nie jest naliczane odszkodowanie, o którym mowa w pkt Vi.6 lit a) Regulaminu.

8. Serwis wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiona usługę. W celu otrzymania faktury VAT niezbędne jest zaznaczenie tego w zamówieniu oraz podanie danych firmy wraz z numerem NIP.

VI. Odpowiedzialność

1. LC SYSTEMS ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika za szkody powstałe w związku z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem Umowy wyłącznie na zasadzie winy umyślnej.

2. Odpowiedzialność LC SYSTEMS dotyczy jedynie szkody rzeczywistej, nie obejmuje utraconych korzyści, szkód pośrednich i ograniczona jest do 12krotności Opłaty Abonamentowej.

3. LC SYSTEMS nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Usług Monitorowania wynikający z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności LC SYSTEMS nie odpowiada za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi Monitorowania będących następstwem:

a) siły wyższej rozumianej jako niezależne od stron zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia, a w szczególności: działanie sił przyrody, wojna, strajki, skutki działań władz państwa lub samorząd;

b) przyczyn dotyczących Użytkownika, w szczególności: korzystania przez Użytkownika z Usług Monitorowania w sposób sprzeczny z Regulaminem, Umową lub przepisami prawa; błędnego logowania Użytkownika; niezgodnym z instrukcją używaniem Urządzeń lub ich nieprawidłową ich instalacją, ingerencją w budowę Urządzeń;

c) prowadzonych stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu prac techniczno – modernizacyjnych;

d) działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria kabla, sprzętu, oprogramowania) lub też działaniem innych osób, za które LC SYSTEMS nie ponosi odpowiedzialności;

e) nieprawidłowego lub niepełnego funkcjonowania systemów zewnętrznych, z którymi współpracuje system a mianowicie miedzy innymi GPS, GPRS (transmisja danych z wykorzystaniem sieci telefonii komórkowych,

f) wywołane jakimikolwiek utrudnieniami w łączności internetowej, niewynikającymi z winy LC SYSTEMS, w tym w szczególności wywołanymi przez przyczyny leżące po stronie Użytkownika,

g) wywołane brakiem lub wadliwym działaniem technicznych środków emisji GPS lub brakiem możliwości rozpowszechniania tych sygnałów z przypadkowych przyczyn lub spowodowanych przez strony trzecie na skutek wprowadzenia ograniczeń prawnych, administracyjnych lub faktycznych,

h) w innych przypadkach wskazanych w Regulaminie lub przepisach prawa.

4. Użytkownik nie może udostępniać Usługi Monitorowania osobom trzecim bez zgody LC SYSTEMS. LC SYSTEMS nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich, którym Użytkownik udostępnił korzystanie z Usługi Monitorowania bez zgody LC SYSTEMS.

5. Użytkownik nie może bez zgody LC SYSTEMS przenosić praw i obowiązków wynikających z Umowy na osoby trzecie, w tym dokonywać cesji wierzytelności.

6. W przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania Umowy, z wyłączeniem sytuacji, za które LC SYSTEMS nie ponosi odpowiedzialności zgodnie z postanowieniami Umowy, Regulaminu lub przepisów prawa, na pisemny wniosek Użytkownika LC SYTEMS przyznaje odszkodowanie:

a) za każdy pełny dzień przerwy w świadczeniu Usługi Monitorowania świadczonych na rzecz Użytkownika w wysokości 1/30 miesięcznej Opłaty Abonamentowej za Usługę Monitorowania,(w przypadku gdy Usługa Monitorowania była niewykonywana lub wykonywana nienależycie tylko w części podstawą naliczenia odszkodowania jest odpowiednia część Opłaty Abonamentowej za tą część Usług Monitorowania, która była niewykonywana lub była wykonywana nienależycie)

b) w przypadku świadczenia na rzecz Użytkownika usług dodatkowych za każdy dzień przerwy w świadczeniu poszczególnych usług dodatkowych nie objętych Opłatą Abonamentową, w wysokości 1/30 opłaty miesięcznej za daną usługę dodatkową.

7. Użytkownik nie może bez pisemnej zgody LC SYSTEMS dokonywać potrącenia swych wierzytelności wobec LC SYSTEMS z bieżących wierzytelności LC SYSTEMS.

8. W przypadku opóźnienia rozpoczęcia świadczenia Usługi Monitorowania z przyczyn dotyczących Użytkownika LC SYSTEMS uprawniona jest do naliczenia kary umownej w wysokości 1/30 łącznej Opłaty Abonamentowej wynikającej z Umowy za każdy dzień opóźnienia. W przypadku gdy opóźnienie dotyczy tylko części Usługi Monitorowania kara naliczana jest w wysokości 1/30 Opłat Abonamentowych należnych za tą część Usług Monitorowania za każdy dzień opóźnienia.

VII. Rozwiązanie Umowy

1. Po upływie terminu obowiązywania Umowy uzgodnionego przez Strony i określonego w Umowie, Umowa przekształca się w Umowę zawartą na czas nieokreślony.

2. Po przekształceniu w Umowę na czas nieokreślony, każda ze Stron może ją rozwiązać bez uzasadnienia z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Okres wypowiedzenia liczony jest od dnia otrzymania pisma przez drugą Stronę.

3. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy powinno mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.

4. W przypadkach gdy czas trwania Umowy jest oznaczony i Umowa zostanie rozwiązana lub wygaśnie z przyczyn dotyczących Użytkownika, Użytkownik zobowiązany jest uiścić wszelkie opłaty zaległe z tytułu realizacji Umowy oraz karę umowną w wysokości Opłaty Abonamentowej określonej w Umowie, za okres od daty rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy pomnożoną przez liczbę miesięcy pozostałych do ostatniego dnia umówionego okresu trwania Umowy. W przypadku niepełnych miesięcy, karę oblicza się proporcjonalnie przyjmując, że każdy dzień pozostały
do końca trwania Umowy równa się 1/30 Opłaty Abonamentowej.

5. LC SYSTEMS ma prawo rozwiązać Umowę z ważnych przyczyn bez zachowania terminu wypowiedzenia i zaprzestać świadczenia Usługi Monitorowania bez obowiązku zwrotu całości lub części opłat w następujących przypadkach:

a) opóźnienia Użytkownika w zapłacie należności wynikających z Umowy przez okres dłuższy niż 30 dni,

b) stwierdzenia, że Użytkownik używa Urządzeń niezgodnie z Umową oraz
Regulaminem, lub używa urządzeń, z których korzystanie jest niedopuszczalne w świetle postanowień Umowy lub Regulaminu,

c) wykorzystywania przez Użytkownika Usługi Monitorowania niezgodnie z jej przeznaczeniem,

d) przeniesienia praw i obowiązków Użytkownika wynikających z Umowy bez zgody LC SYSTEMS lub udostępnienie korzystania z Usługi Monitorowania przez osobę trzecią bez zgody LC SYSTEMS,

e) stwierdzenia rażącego lub uporczywego naruszenia przez Użytkownika innych niż wskazane powyżej postanowień Regulaminu lub Umowy lub naruszenia przepisów prawa, i nie zaprzestania tych naruszeń w
ciągu czternastu (14) dni od otrzymania żądania do ich zaprzestania od LC SYSTEMS,

f) złożenia wniosku o upadłość Użytkownika.

6. Użytkownik ma prawo z ważnych przyczyn, w terminie 14 dni od zaistnienia jednego z poniższych zdarzeń, do rozwiązania Umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku:

a) rażącego i uporczywego nieprzestrzegania przez LC SYSTEMS istotnych warunków Umowy i nie zaprzestania tych naruszeń przez LC SYSTEMS w ciągu czternastu (14) dni od otrzymania żądania do ich zaprzestania,

b) złożenia wniosku o upadłość LC SYSTEMS.

7. Z dniem rozwiązania Umowy LC SYSTEMS zaprzestaje świadczenia na rzecz Użytkownika Usług Monitorowania objętych rozwiązaną Umową.

VIII. Zmiany Regulaminu

1. LC SYSTEMS zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty umieszczenia zmienionego Regulaminu na stronie internetowej LC SYSTEMS.

2. LC SYSTEMS poinformuje Użytkowników o wszelkich zmianach Regulaminu, przesyłając aktualny Regulamin ze wskazaniem terminu wejścia w życie, na adres poczty elektronicznej wskazany w Umowie, nie później niż w dniu zamieszczenia zmienionego Regulaminu na stronie internetowej LC SYSTEMS.

3. W przypadku o którym mowa w punkcie VIII.1 i 2, Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie Umowy powinno zostać złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności i dostarczone do LC SYSTEMS najpóźniej w dniu wejścia w życie zmienionego Regulaminu.

IX. Postanowienia końcowe

1. Serwis oraz jego poszczególne elementy podlegają ochronie na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest jakiekolwiek kopiowanie, czy też wykorzystanie materiałów zawartych w Serwisie, a także rozpowszechnianie ich w jakiejkolwiek formie, jeżeli nie jest to związane z korzystaniem z Usług Monitorowania.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy.

3. Właściwym do rozstrzygania sporów powstałych na gruncie Regulaminu jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby LC SYSTEMS.

4. LC SYSTEMS zastrzega sobie prawo do zaprzestania obsługi Serwisu w każdym czasie i bez podania przyczyn, pod warunkiem dotrzymania terminu obsługi już opłaconych abonamentów i zawartych Umów.

Dodaj komentarz